مقاله های منتشر شده یا ارائه شده به همایشها....

مقاله های فارسی

عنوان مقاله نام مجله یا نشریه سال و شماره مجله و شمارۀ صفحه تاریخ انتشار
اضطراب اجتماعی در نوجوانان و نقش رسانه های اجتماعی ماهنامۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 494، 44، 4، 11-14 مهر 1401
دويست و پنجاه اصطلاح رايج در روان شناسی کودکان استثنايی فصلنامۀ کوکان استثنايی (وزارت آموزش و پرورش) شماره و صفحه: 22، 1، 7-16 بهار 1401
با هم خواندن: اهمیت کتاب خواندن تعاملی و مشارکتی برای کودکان پيش دبستانی ماهنامۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 491 و 492، 44، 1 و2، 17-20 فروردين و ارديبهشت 1401
فرزندپروری خردمندانه، چگونه؟ هفت رهنمود مهم برای مادران و پدارن ماهنامۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 489، 43، 8، 10-13 بهمن 1400
اصول همدلی، همفکری، همراهی، همکاری و هماهنگی در خانواده ماهنامۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 488، 43، 7، 12-14 دی 1400
مشکلات رفتاری کودکان و کاربرد روش حل مساله ماهنامۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 486، 43، 5، 14-10 آبان 1400
چگونه اعتماد به نفس فرزندان خود را تقويت کنيم؟ (بخش دوم) فصلنامۀ پيام مادر شمارۀ پياپی 19، ص 12-14 پاييز 1400
چگونه اعتماد به نفس فرزندان خود را تقويت کنيم؟ (بخش اول) فصلنامۀ پيام مادر شمارۀ پياپی 18، ص 8-11 تابستان 1400
اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مولفه های سازگاری اجتماعی دختران نوجوان تک والدی با مشکلات هیجانی و رفتاری. فصلنامۀ دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی شمارۀ پیاپی 83، 22، 1، 79-92 بهار 1400
رازهای موفقيت: بررسی نقش مادران و پدران با تکيه بر خودشناسی و خودباوری. ماهنامۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پیاپی 482 و 483، 43، 1و2، 20-23 فروردين و ارديیهشت 1400
بهزیستی روانی: تامين بهداشت روانی خانواده، در دوران کرونا، چگونه؟ ماهنامۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پیاپی 479، 42، 7، 22-25 دی 1399
چهل و يک نکتۀ مهم پيرامون برقراری رابطۀ موثر با فرزندان فصلنامۀ پيام مادر شمارۀ پیاپی 16، 8-9 پاييز 1399
واکاوی نگرش اوليا نسبت به ازدواج فرزندان دارای اتیسم رويش روان شناسی شمارۀ پیاپی 53، 9، 8، 123-130 آبان 1399
عصاداران سفيد: مادران و پدران دارای فرزند با آسيب بينايی به چه مهارت هايی نياز دارند؟ (بخش دوم) ماهنامۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پیاپی 477، 42، 5، 14-16 آبان 1399
آسيب بينايی: مادران و پدران دارای فرزند با آسيب بينايی به چه شناخت هايی نياز دارند؟ (بخش اول) ماهنامۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پیاپی 476، 42، 4، 14-17 مهر 1399
نيازسنجی آموزشی و حمايت اجتماعی مادران دارای کودکان با نشانگان داون به منظور طراحی برنامه ای جامع برای آموزش مادران فصلنامۀ کودکان استثنايی شمارۀ پیاپی 76، 20، 2، 77-78 تابستان 1399
مقايسۀ نگرش معلمان عادی و ويژه نسبت به دانش آموزان با نيازهای ويژه و آموزش فراگير و شناسایی عوامل مرتبط با نگرش آنان فصلنامۀ تعليم و تربيت شمارۀ پیاپی 142، 36، 2، 91-108 تابستان 1399
مهمترين مهارت مادران و پدران: برقراری رابطۀ مطلوب با فرزندان فصلنامۀ پيام مادر شمارۀ پياپی 15، 12-14 تابستان 1399
اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر پذيرش و تعهد بر تنظيم هيجان زنان آسيب ديده از خيانت زناشويی. فصلنامۀ مددکاری اجتماعی شمارۀ پیاپی 31، 9، 1 ، 32-39 بهار 1399
اثربخشی آموزش برنامۀ امیدبخشی بر ارتقای سلامت روانی و کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان تيزهوش فصلنامۀ سلامت روان کودک 7، 1، 128-140 بهار 1399
هفتاد ويژگی خانوادۀ موفق نشريۀ پيوند شمارۀ پياپی 473 و 474، 42، 1و2، 18-21 فروردين و ارديبهشت 1399
نشانه های اضطراب: بررسی ناخن جويدن در کودکان و نوجوانان؛ رهنمودهايی برای والدين نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 471، 41، 8، 22-25 بهمن 1398
طراحی برنامۀ بازی درمانی شناختی-رفتاری خانواده محور برای دانش آموزان با اختلال نارسايی توجه و فزون کنشی (بيش فعالی) و اثربخشی آن بر نشانه های اين اختلال مجلۀ مطالعات ناتوانی 9، 113، 1-9 آذر 1398
آيا شما با هدف های تعليم و تربيت آشنايی داريد؟ (بخش دوم) نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 468، 41، 5، 8-10 آبان 1398
آيا شما با هدف های تعليم و تربيت آشنايی داريد؟ (بخش نخست) نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 467، 41، 4، 6-8 مهر 1398
اثربخشی تقويت تفکيکی رفتارهای ناهمساز بر کاهش رفتارهای بيش فعالی دانش آموزان دارای کم توانی ذهنی فصلنامۀ کودکان استثنايی (وزارت آموزش و پرورش) 19، 2، 111-124 تابستان 1398
اثربخشی آموزش خود نظارتی توجه بر عملکرد تحصيلی و توجه در دانش آموزان با مشکلات خواندن مجلۀ ناتوانی های يادگيری (دانشگاه محقق اردبيلی) 8، 4، 27-54 تابستان 1398
پدر و مادر دانا؛ فرزندان سالم و توانا فصلنامۀ پيام مادر (وابسته به بنياد مادر) شمارۀ پياپی 12، 26-29 بهار 1398
اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر پذيرش و تعهد بر احساس تنهايی زنان آسيب ديده از خيانت زناشويی فصلنامۀ پژوهش های کاربردی روان شناختی (دانشگاه تهران) 10، 1، 73-82 بهار 1398
نيازسنجی دانش آموزان با استعداد و تيزهوش: موردپژوهی يک آزمايشگاه آموزش مجازی در يک مدرسۀ راهنمايی روستايی رويش روان شناسی شمارۀ پياپی 34، 8، 1، 117-136 فروردين 1398
ترس و اضطراب در دانش آموزان تيزهوش: رهنمودهايی برای والدين و معلمان نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 464 و 465، 41، 1 و 2، 12-16 فروردين و ارديبهشت 1398
اثربخشی آموزش برنامۀ ارتباط بدون خشونت بر تعامل مادر-کودک در مادران با کودک کم توان ذهنی فصلنامۀ توانبخشی (دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی) 20، 1، 40-51 بهار 1398
پدر و مادر عزيز، شما از کدام سبک فرزندپروری استفاده می کنيد؟ فصلنامۀ پيام مادر (وابسته به بنياد مادر) شمارۀ پياپی 11، 16-19 زمستان 1397
بررسی اثربخشی برنامۀ تعامل والد-کودک بر ميزان تنيدگی مادران کودکان آهسته گام با مشکلات رفتاری و کاهش مشکلات رفتاری کودکان فصلنامۀ توانمندسازی کودکان استثنايی 9، 4، 103-114 زمستان 1397
ضرورت پيوستن به نهضت عادی سازی: دانش آموزان تيزهوش و آموزش فراگير؛ چرا؟ نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 461، 40، 7، 37-40 دی 1397
اصل هماهنگی عاملان تربيتی در خانه و مدرسه فصلنامۀ پيام مادر (وابسته به بنياد مادر) شمارۀ پياپی 10، 26-27 پاييز 1397
ويژگی های روان سنجی مقياس ميزوفونيای آمستردام فصلنامۀ علمی-پژوهشی روان سنجی (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن) 7، 26، 67-86 پاييز 1397
تقويت اعتماد به نفس در کودکان؛ چگونه؟ نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 458، 40، 4، 8-11 مهر 1397
رابطۀ تحرک و جهت يابی با استفاده از عصای سفيد با سلامت روانی و خصلت های شخصيتی در افراد با آسيب بينايی فصلنامۀ کودکان استثنايی (وزارت آموزش و پرورش) (شمارۀ پياپی 68)، 18، 2، 99-112 تابستان 1397
برقراری رابطۀ مطلوب با فرزندان؛ چرا و چگونه؟ نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) 454، 38، 9، 43-44 اسفند 1396
اثربخشی برنامۀ آموزش پذيرش و تعهد بر پذيرش کودکان اتيستيک توسط مادران مجلۀ روانشناسی شمارۀ پياپی 84، 21، 4، 384-397 زمستان 1396
اثربخشی بازی های شناختی بر بهبود مهارت های کارکرد اجرايی و رياضی کودکان پيش دبستانی در معرض خطر برای مشکلات رياضی مجلۀ مطالعات ناتوانی 7، 1-9 اسفند 1396
مقايسۀ افسردگي‌ و اضطراب‌ دانش‌آموزان‌ با آسيب بينايی در موقعيت‌های‌ آموزشی روزانه‌ و شبانه‌‌روزي‌ فصلنامۀ کودکان استثنايی (وزارت آموزش و پرورش) 17، 3، 41-51 پاييز 1396
آغازی شيرين: چند توصيه به مادران، پدران و معلمان کلاس اولی ها (بخش دوم) نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 450، 12-13 آبان 1396
آغازی شيرين: چند توصيه به مادران، پدران و معلمان کلاس اولی ها (بخش اول) نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 449، 43-45 مهر 1396
ضرورت آموزش خانواده و توجه به نقش تعليم و تربيت نامۀ شورا (دبير خانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی) شمارۀ پياپی 110، 45-51 مهر 1396
رابطۀ کيفيت خواب با کيفيت زندگی افراد سالمند در ناحيۀ تهران فصلنامۀ روان شناسی پيری (دانشگاه رازی) 3، 2، 107-114 تابستان 1396
هدف های برنامۀ درسی جهت يابی و تحرک در ايران و آمريکا (ويژۀ افراد نابينا و کم بينا) دو فصلنامۀ نظريه و عمل در برنامۀ درسی (دانشگاه خوارزمی)   5، 9، 193-214 بهار و تابستان 1396
اثربخشی روان درمانی مبتنی بر غنی سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت فرزندپروری مادران و نشانه های بالينی کودکان با اختلال رفتاری مطالعات روان شناختي،دانشكده علوم تربيتي و روا نشناسي دانشگاه الزهرا دوره 13 / شماره 1 بهار 1396
اصل اختصاص دادن زمان با کيفيت برای تعامل با فرزندان نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 448، 3-8 خرداد 1396
اثربخشی آموزش مهارتهای تاب آوری مبتنی بر معنويت فصلنامۀ توانمندسازی کودکان استثنايی (دانشگاه تهران) 20، 7، 60-75 زمستان 1395
اثربخشی آموزش مهارت های خودنظارتی توجه بر افزايش توجه در دانش آموزان با مشکلات خواندن نشريۀ تعليم و تربيت استثنايی (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 143، 16، 6، 5-13 بهمن و اسفند 1395
مادر موفق کيست؟ (بخش دوم) نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 445، 12-14 اسفند 1395
مادر موفق کيست؟ (بخش اول) نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 444، 3-7 بهمن 1395
گراميداشت استاد دکتر علی شريعتمداری: استادی بر مدار شريعت، علم، تعهد و اخلاص نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 444، 41-42 بهمن 1395
اصول فرزندپروری: اصل همدلی کردن با فرزندان (بخش دوم) نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 443، 4-7 دی 1395
رابطۀ بين مولفه های بخشايش گری با رضايت زناشويی در مادران دارای کودکان با نارسايی های رشدی و هوشی. فصلنامۀ پژوهش های کاربردی روان شناختی دورۀ 7، شمارۀ 3، 103-113 پاييز 1395
اصول فرزندپروری: اصل همدلی کردن با فرزندان (بخش اول) نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 442، 4-8 آذر 1395
اثربخشی برنامۀ آموزش مهارت های پایۀ ریاضی بر پیشرفت ریاضی کودکان با عملکرد پایین از نظر مهارت‌های حافظۀ فعال و پیش ریاضی فصلنامۀ مطالعات پيش دبستان و دبستان (دانشگاه علامه طباطبايی) 2، 5، 85-102 پاييز 1395
چند توصيه به پدران و مادران برای بهبود تغذيۀ فرزندان نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 441، 3-7 آبان 1395
اصول فرزندپروری: اصل گوش دادن فعال به صحبت های فرزندان نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 440، 5-11 مهر 95
اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنويت اسلامی بر سلامت روانی و تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته گام (کم‌توان ذهنی) ارمغان دانش (فصلنامۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ياسوج)، 112، 21، 5، 492-512 مرداد 1395
اثربخشی تمرينات حسی-حرکتی بر مهارت‌های حرکتی، اجتماعی، تعاملی و رفتارهای قالبی در کودکان دارای اختلال‌های طيف اتيسم فصلنامۀ تحقيقات علوم رفتاری (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) 14، 2، 219-228 تابستان 1395
مقايسۀ پيشرفت تحصيلی در دانش آموزان ابتدايی مبتلا و غير مبتلا به اختلال کاستی توجه و بيش فعالی فصلنامۀ سلامت روانی کودک دورۀ 3، شمارۀ 2، 31-39 تابستان 95
طراحی برنامۀ آموزشی هوش هيجانی و مطالعۀ اثربخشی آن در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان تک والد با مشکلات هيجانی و رفتاری فصلنامۀ پژوهش های کاربردی روان شناختی (دانشگاه تهران) دورۀ 7، شمارۀ 2، 49-67 تابستان 95
مقايسۀ دانش آموزان دارای و بدون ناتوانی يادگيری در موقعيت های اجتماعی دشوار فصلنامۀ کودکان استثنايی (وزارت آموزش و پرورش) دورۀ 16، شمارۀ 1، (پياپی 59)، 33-42 بهار 1395
رابطۀ کيفيت خواب با افسردگی در افراد سالمند در سه ناحيۀ شهر تهران فصلنامۀ سالمند (دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی) دورۀ 11، شمارۀ 1، 72-79 بهار 1395
تاثير آموزش شوخ طبعی بر سازگاری زناشويی و بهزيستی روان شناختی معلمان و دبيران زن شهرستان اردستان فصلنامۀ مطالعات روان شناختی (دانشگاه الزهرا) دورۀ 12، شمارۀ 1، 85-105 بهار 1395
چهل عامل تهديد کنندۀ سلامت خانواده نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 439،
7-12
خرداد 1395
انواع تکليف درسی و ويژگی های تمرين و مشق شب رشد تکنولوژی آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) 31، 8، 41-43 اردیبهشت 95
نيازسنجی آموزشی دانش آموزان ناشنوای هنرستانی فصلنامۀ علوم روانشناختی 14 (شمارۀ پياپی 56)،582-596 زمستان 1394
کتابشناسی فرهنگهای روانشناسی، علوم تربیتی و زمینه های وابسته پژوهشهای روانشناختی دوره 18 شماره 2
139-141
زمستان 1394
اصول فرزند پروری: اصل پرهيز از برچسب زدن به فرزندان (بخش دوم) نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره پیاپی 435،
4-7
بهمن 1394
اصول فرزند پروری: اصل پرهيز از برچسب زدن به فرزندان (بخش اول) نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره پیاپی 434،
6-9
دی 1394
ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار - آن فرم بلند ویژه نوجوانان فصلنامۀ پژوهش در نظام های آموزشی شمارۀ پياپی 30،7-26 پاییز 1394
چند توصيه به زنان: آيين شوهرداری نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره پیاپی 433،
10-11
آذر 1394
والدين و اختلال اضطرابی در کودکان: چند توصيه برای پيشگيری (بخش دوم) نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره پیاپی 432،
8-11
آبان 1394
والدين و اختلال اضطرابی در کودکان: شيوع و نشانه شناسی (بخش اول) نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره پیاپی 431،
12-17
مهر 1394
نیاز سنجی حمایت اجتماعی مادران کودکان در خود مانده فصلنامۀ رویش روان شناسی سال چهارم، شمارۀ دوم، شمارۀ پياپی 11، 3-22 تابستان 1394
اصول فرزند پروری: اصل محبت و سبکهای فرزند پروری نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره پیاپی 429-430، 10-15 تابستان 1394
اثر بخشی آموزش مهارتهای تاب آوری بر میزان تاب آوری و مولفه های آن در خواهران و برادران کودکان دارای نشانگان داون فصلنامۀ کودکان استثنايی (وزارت آموزش و پرورش) 15، 2 (شمارۀ پياپی 56)، 5-17

تابستان 1394

نيازسنجی پيش حرفه ای برای دانش آموزان کم توان ذهنی ماهنامۀ تعليم و تربيت استثنايی سال 15، شمارۀ پياپی 132، 4، 23-32 تیر 1394
معلم موفق کیست؟ نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره پیاپی 428، 10-15 خرداد 1394
اصول فرزند پروری: اصل هماهنگی عاملان تربیتی نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره پیاپی 426-427، 18-20 فروردین و اردیبهشت 1394
رابطه رضایت زناشویی و سلامت روانی در مادران دارای فرزندان مبتلا به مشکلات عاطفی و رفتاری مجله علوم روانشناختی دوره سیزدهم شماره 52 زمستان 1393
تاب آوری در خواهران و برادان کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه فصلنامۀ تحول روان شناسی کودک شماره 1- ، 47-60 زمستان 1393
چرا برقراری رابطه انسانی با فرزندان اهمیت دارد؟ نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 425
5-7
اسفند 1393
طراحی برنامه مداخله ای مبتنی بر آموزش بازداری پاسخ و بررسی اثر بخشی آن بر نشانه های اختلال نارسایی توجه - بیش- فعالی فصلنامۀ روان شناسی افراد استثنايی (دانشگاه علامه طباطبايی) شمارۀ پياپی 16، 4، 75-94 زمستان 1393
ضرورت آشنایی مادران و پدران با اصول فرزند پروری 1 نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 423
7-14
دی 1393
اثر بخشی آموزش بازداری پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی فصلنامه توانبخشی دورۀ 15، شمارۀ 4، 12-20 زمستان 1393
چند پرسش در باره مشق شب نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 421
7-10
آبان 1393
دانش آموزان با نیازهای ویژه و آموزش فراگیر : نقش اولیا و مربیان 1 نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 420
7-14
مهر 1393
شما از همسرتان چه انتظارهایی دارید؟ نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی و 417 418، 419، 13-18 تابستان 1393
بررسي اثربخشي درمان نوروفيدبك بر بازداري رفتاري و تکانشگري دانش آموزان داراي اختلال کاستي توجه و بيش فعالي فصلنامه کودکان استثنایي 14,1, تابستان 1393
روش‌های اصلاح رفتار کودکان نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی و 415 414، 16-21 فروردین و اردیبهشت1393
خانواده و کودک با ناتوانی يادگيری (بخش دوم) نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 413، 17-22 اسفند 1392
خانواده و کودک با ناتوانی يادگيری (بخش اول) نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 412، 8-13 بهمن 1392
وادی‌های شناخت: توانايی در دانايی است نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 411، 8-11 دی 1392
اثربخشي برنامه هاي آموزش بازداري پاسخ و حافظه فعال بر بهبود مهارت‌های اجتماعي كودكان با اختلال كاستي توجه و بيش فعالي مجله مطالعات روان شناختي دانشگاه الزهرا (س) 9، 4، 9-29 زمستان 1392
اثربخشي آموزش تاب آوري بر سلامت رواني خواهران و برادران كودكان با نشانگان داون مجله تحقيقات علوم رفتاري (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) 11، 5، 1-12 پاييز 1392
مشاوره با والدین کودکان پرخاشگر: راهبردهای درمانی (بخش دوم) نشریۀ پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ ‎پیاپی 409، 3-7 آبان 1392
مشاوره با والدین کودکان پرخاشگر (بخش اول) نشریۀ پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ ‎پیاپی 405 و 406 و 407، 64-69 تابستان 1392
آموزش هوش هیجانی و اثر بخشی آن بر دانش‌آموزان با آسیب بینایی فصلنامۀ روان‏شناسی افراد استثنایی (دانشگاه علامه طباطبایی) 3، 10، 1-20 تابستان1392
بررسی اثربخشی کتاب بریل شنیداری-لمسی بر عواطف مثبت کودکان دارای نارسایی بینایی مجله علوم روان‏شناختی شمارۀ پياپی 46، 12، 187-203 تابستان 1392
پارادایم‌های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه شناسی علم پژوهشنامۀ مبانی تعليم و تربيت (دانشگاه فردوسی مشهد) 3، 1، 111-136 بهار و تابستان 1392
اثربخشی داستان‌های اجتماعی بر مشکلات رفتاری کودکان اتیستیک با عملکرد بالا فصلنامۀ پژوهش‌های کاربردي روان‌شناختی (دانشگاه تهران) 4، 1، 39-54 بهار 1392
شناسایی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان عقب ماندۀ ذهنی برای برنامه‌ریزی درسی مهارت‌های اجتماعی مجله مطالعات روان‏شناختی دانشگاه الزهرا (س) 9، 1، 39-67; بهار 1392
سبک زندگی و ویژگی‌های خانوادۀ سالم نشریۀ پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ ‎ پیاپی 402و403، 11-16 فروردين و ارديبهشت 1392
تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر مهارت‌های زندگی روزمرۀ دختران با نشانگان داون فصلنامۀ توانبخشی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) (شمارۀ پیاپی 55)، 13، 5، 114-120 زمستان1391
اصول برقراری ارتباط با نوجوان (بخش سوم) نشریۀ پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پیاپی 401، 7-12 اسفند 1391
اهمیت و ضرورت برقراری رابطۀ انسانی با نوجوانان و هفت اصل مهم(بخش دوم) نشریۀ پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ ‎ پیاپی 400، 6-10 بهمن1391
توجه به ضرورت آموزش خانواده و پنج اصل برقراری ارتباط با نوجوان(بخش اول) نشریۀ پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ ‎ پیاپی 399، 11-16 دی1391
کودکان دیرآموز چه کسانی هستند و والدین آنان چه وظایفی دارند؟ نشریۀ پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ ‎ پیاپی 398، 4-8 آذر1391
شناسایی نقش عوامل تنش‌زای دوران بارداری در ابتلای کودکان به اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی فصلنامۀ روان‏شناسی افراد استثنایی (دانشگاه علامه طباطبایی) 2، 8، 1-19 زمستان1391
طراحی راهنمای برنامۀ درسی مهارت‌های پيش‌حرفه‌ای برای دانش‌آموزان با ناتوانی هوشی در دورۀ ابتدايی پژوهش‌های برنامۀ درسی (دانشگاه شيراز) 2، 1، 1-30 پائيز و زمستان 1391
اهمال کاری چیست؟ و اهمال کار کیست؟ نشریۀ پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ ‎ پیاپی 397، 20-24 آبان1391
شناسایی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان کم‌توان ذهنی در محیط کلاس درس فصلنامه مطالعات برنامۀ درسی (انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران) 7، شمارۀ پیاپی 25، 95-114 تابستان1391
تعلیم و تربیت چیست؟ نشریۀ پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ ‎ پیاپی 393 , 394,395ص 4-3 تابستان 1391
بررسی اثربخشی درمان پسخوراند عصبی بر توجه دیداری و شنیداری دانش آموزان دارای اختلال کم توجهی و ... مجلۀ علوم روانشناختی 11، شمارۀ پیاپی 42، 208-222 تابستان1391
اثر بازی درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان کم توان ذهنی در دورۀ ابتدایی فصلنامۀ ایرانی کودکان استثنایی (وزارت آموزش و پرورش) 12، 2 (شمارۀ پیاپی 44)، 5-16 تابستان1391
پیش بینی نشانه‌های سلامت روانی بر اساس تاب‌آوری در خواهران و برادران نوجوان دانش‌آموزان با کم توانی ذهنی شهر شیراز در سال تحصیلی 91-1390 فصلنامۀ روان‌شناسی افراد استثنایی (دانشگاه علامه طباطبایی) 2، 6، 21-46 تابستان1391
خانواده، اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای نشریۀ پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ ‎ پیاپی 392، 9-13 خرداد1391
چند نکته مهم درباره کتاب خوانی و مطالعه برای اولیاء و مربیان نشریۀ پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ ‎ پیاپی 391و390، 31-35 فروردين و ارديبهشت 1391
اثربخشی برنامۀ مهارت‌آموزی حرفه‌ای بر کارآمدی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی در دورۀ متوسطه از دیدگاه دبیران مدارس استثنایی شهر تهران فصلنامۀ علمی-پژوهشی تحقیقات روانشناختی (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی) 3، 12، 84-94 زمستان 1390
بررسی محتوای کتاب‌های درسی مهارت‌های اجتماعی-اقتصادی دانش آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه دبیران فصلنامۀ علمی-پژوهشی تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی شمارۀ ‎ پیاپی 67، 697-715 زمستان 1390
مقایسۀ ویژگی‌های خانوادۀ سالم و خانوادۀ ناسالم نشریه پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ ‎ پیاپی 388، 7-11 بهمن 1390
       
       
مقایسۀ اثربخشی روش آموزش مستقیم و روش آموزش ریاضی موجود بر یادگیری مفاهیم کاربردی ریاضی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی فصلنامۀ علمی-پژوهشی کودکان استثنایی (انجمن علمی کودکان استثنایی ایران) 1، 2و3، 49-64 پائیز و زمستان 1390
مدرسۀ من: دل گفته‌های يک دانش آموز ابتدايی ماهنامۀ رشد تکنولوژی آموزشی (وزارت آموزش و پرورش); شماره ‎پیاپی 220، 9 دی 1390
خانواده شناسی در عصر جهانی شدن: شناخت آسیب‌ها (بخش دوم) نشریۀ پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره ‎ پیاپی 387، 6-10 دی 1390
خانواده شناسی در عصر جهانی شدن: شناخت آسیب‌ها (بخش اول) نشریۀ پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره ‎ پیاپی 386 ، 16-19 آذر 1390
       
شناسایی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان آهسته گام در محیط مدرسه مجله روان‏شناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران) 41،3، 5-18 پائیز 1390
راهنمای مدرسان آموزش خانواده نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره ‎ پیاپی 384، 21-24 مهر 1390
نقش شیرمادر در رشد نوزاد وکودک نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره ‎ پیاپی 381-382-383، 65-68 تابستان 1390
مدیریت زمان در خانواده سالم نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره ‎ پیاپی 380، 6-10 خرداد 1390
والدین و افسردگی نوجوانان: نشانه‏ شناسی، علت‏ شناسی و چندتوصیه نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره ‎ پیاپی 378-379، 30-35 فروردین و اردیبهشت 1390
بررسی تاثیر آموزش سفالگری در کاهش نارسایی توجه نوجوانان کم توان ذهنی فصلنامه خانواده پژوهی شماره ‎ پیاپی 1/25، 7، 229-239 بهار 1390
بهداشت روانی در دوران بازنشستگی و راهکارهای غنی‏ سازی آن دوران نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره ‎ پیاپی 377، 35-38 اسفند 1389
تاثیر داستان‏های اجتماعی بر مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلال طیف اتیسم: یک مطالعه موردی روان ‎شناسی معاصر (ویژه‏نامه)، 172-174 زمستان 1389
مقایسه نگرش دانش ‏آموزان مقطع راهنمایی شبانه‏ روزی تلفیقی و عادی نسبت به دانش‏ آموزان ناشنوا و یکپارچه‏ سازی آموزشی آنان نشریه تعلیم و تربیت استثنایی شماره ‎ پیاپی 104، 16-25 دی 1389
آسیب‏ شناسی خانواده نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره ‎ پیاپی375، 20-24 دی 1389
ويژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضايت شغلی کارکنان و رضايت مشتريان بانک صادرات ايران مجلۀ دست‌آوردهای روان‌شناختی (دانشگاه شهيد چمران اهواز) شمارۀ پیاپی 91 و 92، 1-18 پائيز و زمستان 1389
کفایت روان ‏سنجی مقیاس شاخص‏های اختلال نقص توجه جردن مجله روش‏ها و مدل‏های روان‏شناختی 1، 1، 63-80 پائیز 1389
مدل سنجش دینداری و ساخت مقیاس آن درسطح ملی مجله پژوهش های کاربردی روان‏شناختی (دانشگاه تهران) 1، 1، 1-24 پائیز 1389
تاثیر آموزش مهارت‏های حل مسأله بر میزان مهارت‏های اجتماعی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش‏ فعالی مجله روان‏شناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران) 40، 3، 37-50 پائیز 1389
نقش آموزش و مشاوره خانواده در شکل‏ گیری خانواده متعالی نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره ‎ پیاپی 374، 9-13 آذر 1389
اعتماد به نفس در کودکان و توصیه‏ هایی برای تقویت آن نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره پیاپی 372، 28-33 مهر 1389
روش‏های اصلاح نگرش جامعه نسبت به افراد با نیازهای ویژه مجموعه مقاله‏ های همایش پیشگیری از معلولیت‏ها، تهران: انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی   تابستان 1389
رابطه ابعاد جهت‏ گیری هدفی با خلاقیت در دانش‏ آموزان دبیرستانی شاغل به تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان مجله علمی- پژوهشی مطالعات آموزش و یادگیری (دانشگاه شیراز) شماره پیاپی 58، 49-67 بهار و تابستان 1389
تأثیر آموزش مهارت‏های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‏ آموزان دیرآموز فصلنامه علمی-پژوهشی نوآوری‏های آموزشی شماره پیاپی 33، 163-186 بهار 1389
مقایسه تنیدگی و سلامت روانی در مادران کودکان کم ‎توان ذهنی و عادی مجله
علوم روان ‎شناختی
شماره پیاپی 33، 68-82 بهار 1389
اثربخشی آموزش مهارت‏های مقابله با تنیدگی بر تنیدگی فرزندپروری مادران دارای فرزندان با اختلال کاستی توجه و بیش‏ فعالی فصلنامه خانواده پژوهی شماره پیاپی 21، 99-114 بهار 1389
توصيه‌هايی برای پيشگيری از ستيزه‌های خانوادگی نشریۀ پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 366 و 367، 34-39 فروردين و ارديبهشت 1389
آموزش مهارت‏های شوخ‏ طبعی و کاهش افسردگی در بیماران آسیب نخاعی فصلنامه روان‏شناسی تحولی: روان‏شناسان ایرانی شماره پیاپی 23، 6، 227-236 بهار 1389
اثربخشی روان درمانی شناختی- رفتاری گروهی و فردی مبتنی بر آموزه‏های دینی بر ناسازگاری‏های روان‏شناختی زندانیان در زندان رجایی شهر  فصلنامه پژوهش در سلامت روان ‎شناختی 3، 4، 55-67 زمستان 1388
تاثیر آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش ‎آموزان دختر دبیرستانی مجله روان ‎شناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران) 39، 1، 3-21 بهار 1388
خلاقیت چیست؟ و کودک خلاق کیست؟ (بخش اول) نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پیاپی 356، 8-11 خرداد 1388
خلاقیت چیست؟ و کودک خلاق کیست؟ (بخش دوم) نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره ‎های پیاپی
356 و 357، 358، 359، (8-11) و (19-23)
تابستان 1388
جهانی شدن و آسيب شناسی خانواده (چاپ دوم) مجموعه مقاله‌های همايش خانواده و جهانی شدن (انتشارات انجمن اوليا و مربيان) 170-194 زمستان 1387
مقایسه سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانش ‎آموزان دختر تیزهوش در سه موقعیت آموزشی مجله علوم روان ‎شناختی شماره پیاپی 28، 494-511 زمستان 1387
تاثیر آموزش مهارت ‎های مدیریت خشم بر کنترل خشم مادران دانش ‎آموزان کم ‎توان ذهنی و دیرآموز پژوهش در حیطه کودکان استثنایی 8، 4، 358-369 زمستان 1387
آماده‏ سازی مقیاس سنجش دینداری برای جمعیت دانشجویی مجله روان‏شناسی و علوم تربیتی، (دانشگاه تهران) 38، 3، 23-45 پائیز 1387
ساختار عاملی فهرست تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی روان‏شناسان ایرانی 4، 16، 387-398 تابستان 1387
رابطه ابعاد کمال ‎گرایی با خلاقیت در دانش ‎آموزان دبیرستانی مدارس استعدادهای درخشان فصلنامه خانواده و پژوهش 2، 4، 25-46 تابستان 1387
مقایسه نگرش معلمان ویژه و عادی و شناسایی متغیرهای مرتبط با نگرش معلمان نسبت به دانش ‎آموزان نابینا و یکپارچه ‎سازی آموزشی آنان روان ‎شناسی معاصر ,2,3،6، 50- 6 پائیز 1387
اثربخشی درمانگری رفتاری و شناختی- رفتاری بر کاهش نشانه ‎های بالینی اختلال نارسایی توجه و فزون کنشی کودکان پژوهش در حیطه کودکان استثنایی 8، 1، 69-84 بهار 1387
مقایسه نگرش معلمان رابط و عادی دانش ‎آموزان کم ‎شنوا به اثربخشی برنامه ‎های آموزش تلفیقی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی 8، 3، 294-306 پائیز 1387
تاثیر برنامه جرأت ‎آموزی گروهی در افزایش میزان جرأت ‎ورزی و عزّت ‎نفس دانش ‎آموزان کم جرأت تازه ‎ها و پژوهش ‎های مشاوره شماره پیاپی 23، 7-24 پائیز 1386
بررسی اثربخشی آموزش مهارت‏های اجتماعی بر عزت‏نفس دانش‏آموزان نابینا پژوهش در سلامت روان‏شناختی 1، 3، 29-37 پائیز 1386
آیا کار نیکو کردن از پر کردن است؟ اهمیت، انواع، شرایط و ویژگی ‎های تمرین و مشق نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش)  شماره پیاپی337 ،19-23 آبان 1386
تأثیر آموزش فنون کنترل خود بر بهبود مهارت ‎های اجتماعی دانش ‎آموزان با اختلال کاستی توجه و بیش ‎فعالی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی 7, 1, 1-18 بهار 1386
راه ‎کارهای زمینه ‎ساز برای جذب کودکان و نوجوانان به نماز در خانواده, در مجموعه مقالات نماز و خانواده (جلد اوّل) انتشارات انجمن اولیا و مربیان و ستاد اقامه نماز 173-189 1386
جهانی شدن و ‎شناسی خانواده, در خانواه و جهانی شدن انتشارات انجمن اولیا و مربیان 170- 194 1386
مدیریت زمان در خانواده ماهنامه سیمرغ شماره پیاپی 10، 28-33 اردیبهشت 1385
چگونه کتاب بخوانیم؟ نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره پیاپی326 ،24-31 آذر 1385
بهداشت روانی در دوران بازنشستگی ماهنامه سیمرغ شماره پیاپی 12، 74-77 آبان 1385
چرا کودکان دچار بی ‎اشتهایی روانی می ‎شوند؟ نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره پیاپی315 ،14-19 دی 1384
مقایسه‌ مهارت‏های اجتماعی دانش‏ آموزان کم شنوا در مدارس تلفیقی و استثنایی مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی ‌(دانشگاه تهران) 35، 2، 63-83 پائیز و زمستان 1384
بررسی رضایت زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 22، 4، 72-81 زمستان 1384
عوامل موثر در ازدواج موفق: پیش ‎ از ازدواج ماهنامه سیمرغ شماره پیاپی 9، 3-8 بهمن 1384
سبب ‎شناسی بی ‎اشتهایی روانی در کودکان فصلنامه احیا شماره ‎های پیاپی 10 و 11، 17-22 تابستان 1384
مقایسه‌ اثر بخشی‌ روش‌های‌ بالینی‌ و بهبود خود به‌ خودی‌ در درمان‌ لكنت‌ كودكان‌ با ناروانی‌ گفتار مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی‌ (دانشگاه شهید چمران اهواز) 12، 2، 65-90 تابستان 1384
عوامل موثر بر نگرش معلمان ویژه و عادی نسبت به دانش‏ آموزان عقب مانده ذهنی و یکپارچه سازی آموزشی آنان فصلنامه نوآوری‏های آموزشی شماره پیاپی10، 54- 73 زمستان 1383
رضامندی‌ زناشویی‌، ابراز هیجان‌ والدین‌ و مشكلات‌ عاطفی‌- رفتاری‌ كودكان‌ مجله روان‌شناسی‌ (فصلنامه‌ انجمن‌ ایرانی‌ روان‌شناسی‌) شماره‌ پیاپی‌ 29، 52-69 بهار 1383
مقایسه‌ اثربخشی‌ روش‌های‌ مشاوره‌ گروهی‌ و اقتصاد ژتونی‌ در كاهش‌ مشكلات‌ رفتاری‌ دانش‌آموزان‌ عقب‌ مانده‌ ذهنی‌ مجله‌ روان‌شناسی‌ (فصلنامه‌ انجمن‌ ایرانی‌ روان‌شناسی‌) شماره‌ پیاپی‌ 28، 372-386 زمستان 1382
تاثیر نقاشی‌ درمانی‌ در كاهش‌ رفتارهای‌ پرخاشگرانه‌ دانش‌آموزان‌ عقب‌ مانده‌ ذهنی‌ مجله‌ روان‌شناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌ (دانشگاه‌ تهران‌) 32، 2، 155-170 پائیز و زمستان 1381
مشاوره‌ با والدین‌ كودكان‌ خردسال‌ پرخاشگر: یك‌ رهیافت‌ درمانی‌ تلفیقی‌ (ترجمه‌) فصلنامه‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ شماره‌ پیاپی31، 111-137 تابستان 1381
       
تاثیر برنامه های آگاه سازی و تماس اجتماعی بر دانش آموزان دبیرستانی نسبت به دانش آموزان عقب مانده ذهنی و یکپارچه سازی آموزش آنان مجله علوم انسانی دانشگاه شیراز شماره پیاپی 36 پائیز 1381
هفتاد رهنمود مهم‌ درباره‌ مدیریت‌ زمان‌ برای‌ مادران‌ و پدران نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره‌ پیاپی‌ 280، 15-25 بهمن 1381
خانواده‌، كتاب‌ و فرهنگ‌ كتاب‌ خوانی‌ نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره‌ پیاپی‌ 269، 52 - 63 اسفند 1380
نقش‌های‌ معلم‌ نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره‌ پیاپی‌ 260، 36 - 45 خرداد 1380
تاثیر آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی (روش خود آموزی) بر عملکرد حل مساله ریاضی دانش آموزان کم ‎توان ذهنی فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی 2، 171-186 زمستان 1380
عوامل‌ موثر در ازدواج‌ موفق‌: پیش‌ از ازدواج‌ نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره‌ پیاپی‌ 261، 262 و 263، صفحات 73-84 تابستان 1380
هنجاریابی‌ آزمون‌ هوش‌ ویلیامز برای‌ كودكان‌ با نارسایی‌ بینایی مجله‌ روان‌شناسی‌ (فصلنامه‌ انجمن‌ ایرانی‌ روان‌شناسی‌) شماره‌ پیاپی‌ 19، 216 - 230 پائیز 1380
مقایسه‌ ادراك‌ لیاقت‌های‌ شناختی‌ و اجتماعی‌ در دانش‌آموزان‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ پایین‌، دیرآموز و عادی‌ مجله‌ روان‏‌شناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌(دانشگاه‌ تهران‌) 31، 1، 21 - 40 بهار و تابستان 1380
تعلیم‌ و تربیت‌ چیست‌؟   نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) 252، 11 - 13 مهر 1379
مقایسه‌ نگرش‌ دانش‌آموزان‌ دبیرستان‌های‌ تلفیقی‌ و عادی‌ نسبت‌ به‌ دانش‌آموزان‌ ناشنوا و یكپارچه‌ سازی‌ آموزشی‌ آنان‌ مجله‌ روان‌شناسی‌ (فصلنامه‌ انجمن ایرانی روان‌شناسی‌) شماره‌ پیاپی‌ 16، 371- 378 زمستان 1379
مقایسه‌ هوش‌ غیر كلامی‌ دانش‌آموزان‌ ناشنوا و شنوا در گروه‌های‌ سنی‌ شش‌، نه‌ و دوازده‌ سال‌ مجله‌ روان‌شناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌ (دانشگاه‌ تهران‌) 30 ،2، 95 و 110 پائیز و زمستان 1379
اصول برقراری رابطۀ انسانی با نوجوانان (بخش دوم) نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 229، 34-40 آبان 1377
اصول برقراری رابطۀ انسانی با نوجوانان (بخش اول) نشريۀ پيوند (وزارت آموزش و پرورش) شماره های پياپی 225، 226 و 227، 86-95 تابستان 1377
نقش‌ مشاوران‌ در اصلاح‌ نگرش‌ جامعه‌ نسبت‌ به‌ افراد معلول‌، مجموعه‌ مقالات‌ دومین سمینار راهنمایی‌ و مشاوره‌ - انتشارت‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ 17-22 1376
انكار، دفاع‌ بزهكاران‌ پیك‌ زندان‌ 1، 5، 28 - 32 آبان 1376
پنجاه ويژگی انسان در قرآن مجلۀ رشد معلم; شمارۀ پیاپی 123، 44-45 بهمن 1375
انتظارهای يک کودک استثنايی نشریۀ‌ پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 196، 20-25 1374
آسيب شناسی ازدواج و خانواده نشریۀ‌ پیوند (وزارت آموزش و پرورش) شمارۀ پياپی 188، 48-56 1374
كودكان‌ مبتلا به‌ بی ‎اختیاری‌ در نگهداری‌ و كنترل‌ ادرار مجموعه‌ مقالات‌ اولین‌ سمینار راهنمایی‌ و مشاوره‌ - انتشارت‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ 71-85 1374
رهنمودهای‌ مهم‌ برای‌ برنامه‌ ریزان‌ و مدرسان‌ آموزش‌ خانوده‌ نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) 184، 56 - 66. بهمن 1373
یكپارچه‌ سازی‌ آموزشی‌ چیست‌؟ ماهنامه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ استثنایی(وزارت آموزش و پرورش) شماره‌ یك‌،16- 17. مهر و آبان 1372
نهضت‌ عادی‌ سازی‌ نشریه‌ كودكان‌ استثنایی‌(انجمن علمی کودکان استثنايی)‌ ‌2، 20-32 بهار و تابستان 1371
با اصول‌ برنامه‌ ریزی‌ درسی‌ آشنا شوید رشد تكنولوژی‌ آموزشی(وزارت آموزش و پرورش) ‌8، 1، 1 و 2، 20 - 21 مهر و آبان1371
پنجاه‌ نكته‌ از قرآن‌ درباره‌ انسان‌: انسان‌ كیست‌ و چیست‌؟ ماهنامه‌ تربیت(وزارت آموزش و پرورش)‌ 10، 24 -25 تابستان 1371
چهل‌ و یك‌ نكته‌ مهم‌ پیرامون‌ برقراری‌ رابطه‌ انسانی‌ با كودك نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) 144، 14 - 19 مهر 1370
نكاتی‌ چند پیرامون‌ روان‌شناسی‌ و شیوه‌ پاسخ‌ ‎گویی‌ به‌ سوال‌های‌ آن‌ نشریه‌ راه‌ دانشگاه‌ شماره‌ یازدهم‌، 19 - 23 شهریور 1370
از شب‌ ادراری‌ كودكان‌ چه‌ می‌دانیم‌؟ (بخش دوم) نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش)  142 و 143، 58 - 66 تابستان 1370
شب‌ ادراری‌ كودكان‌ (بخش اول) نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) 140، 36 - 43 خرداد 1370
اصلاح‌ رفتار كودكان‌ نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) 138 و 139، 24-29 فروردین 1370
نكاتی‌ چند پیرامون‌ مطالعه‌ سریع‌تر و مؤثرتر اطلاعات‌ علمی 1، 16، 15 - 17 خرداد 1365
چكیده‌ پنجاه‌ و یك‌ نكته‌ مهم‌ پیرامون‌ مصاحبه‌ فردی‌ در مشاوره‌ و مددكاری‌ اجتماعی‌ نشریه‌ روان‌شناسی‌ (مركز روان‌شناسی‌ رازی‌) شماره‌ 14، 71 - 75 پائیز 1365
مدل‌های‌ تدریس مجله‌ رشد معلم‌ 24، 24 - 27 مهر 1364
انعكاس‌ رفتار:كودكان‌ چگونه‌ رفتار می‌كنند؟ نشريه پيوند (وزارت آموزش و پرورش) 29، 26 - 27 اسفند1360

مقاله های انگلیسی
Title Journal name Vol, Issue &
Page No.
Year
Effect of Family-based Intervention Program on Parenting Skills of Mothers and Clinical Symptoms of Children with Behavioral Disorders Journal of Research & Health 9(2), 156-168 2019
The relationship between cognitive-behavioral skills and mother-child interaction with symptoms of conduct disorder and oppositional defiant disorder in children with ADHD Journal of Community Health Research 7, 4, 231-241 2018
User goals extraction for a mhealth-based medication management system for individuals with visual impairment European Journal for Biomedical Informatics 14, 4, 54-67 2018
The moderating effect of hardiness on the relationships between problem-solving skills and perceived stress with suicidal ideation in nursing students Studia Psychological 60, 1, 30-41 2018
Beh-Pajooh, A.; Abdollahi, A. & Hosseinian, S. (2018). The Effectiveness of Painting Therapy Program for the Treatment of Externalizing Behaviors in Children with Intellectual Disability Vulnerable Children and Youth Studies 227-221, 3, 13 2018
Abdollhai, A.; Hosseinian, S.; Beh-Pajooh, A. & Carlbring, P. (2017). Self-concealment Mediates the Relationship Between Perfectionism and Attitudes toward Seeking Psychological Help Among Adolescents Psychological Reports 1019-1036, 6, 120 2017
Abdollahi, A.; Hosseinian, S.; Karbalaei, S.; Beh-Pajooh, A.; Kesh, Y. & Najafi, N. (2017). The big five personality traits and environmental concern: the moderating roles of individualism/collectivism and gender Romanian Journal of Applied Psychology 1-9, 1, 19 2017
Motamedi, F.; Ghobari-Bonab, B.; Beh-Pajooh, A.; Shokohi-Yekta, M. & Afrooz, G.A. (2017). Developing an Emotional Intelligence Program Training and Study Its Effectiveness on Emotional Intelligence of Adolescents with Emotional and Behavioral Problems that Living in Single Parent Families Journal of Education and Learning 6, 2, 101-110 2017
The Effectiveness of Response Inhibition Training on the Working Memory in Students with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder REHABILITATION Vol 15. Num 3 Autumn 2014;
Comparing Mother of Low Birth Weight Infant to Mother of Normal Birth Weight Infant in Maternity Season, Abortion Record and Pregnancy Preparation Journal of Applied Environmental and Biological Sciences vol,3(2), 117-128 August 2014
The Effect of Early Family-Centered Psychological and Educational Interventions on the Expressive and Receptive Language Skills Development in Children with Hearing Loss International Journal of Psychology and Behavioral Research 4(12)76-84 2014
Effectiveness of sensory integration method on improving children‘s attention With attention-deficit and hyperactivity disorder Journal of Social Issues & Humanities Volume 2, Issue 8, 2014
The Effect of Early Family-Centered Psychological and Educational Interventions on the Cognition and Social Skills Development in Children with Hearing Loss Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 4(12)76-84 2014
Developing a religiosity scale for Iranian college students Procedia: Social and Behavioral Sciences 82, 432-435 2013
Study the prevalence and the reasons of low birth weight in Razavi Khorasan Journal of Basic and Applied Scientific Research 3(2), 12-19 2013
The impact of a self-control training program on enhancement of social skills in students with ADHD Psychology , 3, 8, 616-620 2012
Personality and chronic fatigue syndrome: The role of the five-factor model Asian Journal of Psychiatry 4, 55-59 2011
The effect of social stories on reduction of challenging behaviors in autistic children Procedia: Social and Behavioral Sciences 15, 351-355 2011
Instructing anger management skills for mothers of mentally retarded children: Effects on mother-child relationship Procedia: Social and Behavioral Sciences 5, 1438-1441 2010
The Effect of Social Contact on College Teachers' Attitudes toward Students with Severe Mental Handicaps and Their Educational Integration European Journal of Special Needs Education 7, 2, 87-103 1992
The Effect of Social Contact on College Students' Attitudes toward Severely Handicapped Students and Their Educational Integration Journal of Mental Deficiency Research 35, 4, 339-352 1991
Social Interactions among Severely Handicapped Children, Non-Handicapped Children and Their Mothers in an Integrated Playgroup Early Child Development and Care 74, 1, 83-94 1991
A Guide to Information Sources in Mental Handicap Mental Handicap Research 3, 1, 89 - 94 1990

مقاله های ارائه شده در همایش ها ی ملی
عنوان مقاله عنوان همایش برگزار کننده زمان برگزاری
شناسايی مهارت‌های پيش‌حرفه‌ای مورد نياز دانش‌آموزان کم‌توان‌هوشی برای طراحی برنامۀ درسی مجموعه چکيدۀ مقالات دومين کنگرۀ توانبخشی حرفه‌ای ايران دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 1392
توان بخشی اجتماعی و حرفه‌ای: يک ضرورت حياتی برای افراد ديرآموز مجموعه چکيدۀ مقالات دومين کنگرۀ توانبخشی حرفه‌ای ايران دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 1392
نقش عوامل خانوادگی در گرايش کودکان و نوجوانان به بزهکاری: يک مطالعۀ فراتحليل مجموعه چکيدۀ مقالات نخستين همايش ملی خانواده و امنيت دانشگاه يزد و فرماندهی انتظامی استان يزد 1392
نيازسنجی حمايت اجتماعی والدين کودکان درخودمانده مجموعه مقاله‌های پنجمين همايش بين‌المللی روان‌پزشکی کودک و نوجوان انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ايران 1391
رابطۀ عوامل تنش‌زا در دوران بارداری با تولد کودک با اختلال کاستی توجه و بيش‌فعالی چکيدۀ مقالات همايش تربيت و نهادهای اجتماعی: خانواده، مدرسه و محله انجمن علمی اوليا و مربيان ايران 1391
نيازسنجی آموزشی دانش‌آموزان ناشنوای هنرستانی چکيدۀ مقالات اولين سمينار مدرسه و کودک با نيازهای ويژه دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 1391
اثر بازی درمانی با رويکرد شناختی-رفتاری بر مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی (پيشگيری ثالث) مجموعه مقاله‌های دومين همايش پيشگيری از معلولیت‌ها سازمان آموزش و پرورش استثنايی ايران 1391
پيش‌گفتار دبير علمی همايش چکيده نامۀ همايش خدمات کتابخانه‌ای و افراد با آسيب بينايی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ايران 1390
نقش شیر مادر در رشد شيرخوار کنگرۀ ملي سلامت مادر و کودک و شیر مادر انجمن ترويج تغذيه با شیر مادر 1389
روش‌های اصلاح نگرش نسبت به افراد با آسيب نخاعی دومين سمينار تخصصی ضايعات نخاعی ايران دانشگاه علوم بهزيستی و توان‌بخشی و مرکز حمايت از معلولين ضايعات نخاعی ايران 1389
اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله با تنيدگی بر تنيدگی فرزند پروری مادران دارای فرزندان با اختلال کاستی توجه و بيش فعالی چهارمين کنگرۀ ملی آسيب شناسی خانواده دانشگاه شهيد بهشتی 1389
تاثير داستان‌های اجتماعی بر مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلال طيف اتيسم: يک مطالعۀ موردی سومين کنگرۀ انجمن روان‌شناسی ايران دانشگاه شهيد بهشتی 1389
بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر رضايت زناشويی همسران نابينا و بينا پنجمين همايش مشاوره اسلامی: مشاوره خانواده و بهداشت جنسی موسسه مطالعاتی مشاوره اسلامی 1388
اهميت آموزش جنسی و چگونگی تعليم و تربيت جنسی کودکان و نوجوانان پنجمين همايش مشاوره اسلامی: مشاوره خانواده و بهداشت جنسی موسسه مطالعاتی مشاوره اسلامی 1388
مقايسه ميزان افسردگی و اضطراب دانش آموزان نابينا در دبیرستان‌های روزانه و شبانه روزی همايش ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان دانشگاه پيام نور، واحد کرج 1388
مقايسه نگرش دانش آموزان شبانه روزی تلفيقی و عادی نسبت به دانش آموزان ناشنوا و يکپارچه سازی آموزشی آنان همايش پيشگيری از معلولیت‌ها سازمان آموزش و پرورش استثنايی ايران 1388
روش‌های اصلاح نگرش جامعه نسبت به افراد با نيازهای ويژه همايش پيشگيری از معلولیت‌ها سازمان آموزش و پرورش استثنايی ايران 1388
بررسی اثربخشی آموزش مهارت شوخ طبعی بر افسردگی افراد با آسيب نخاعی اولين سمينار تخصصی ضايعات نخاعی ايران دانشگاه علوم بهزيستی و توان‌بخشی 1388
بررسی روش‌های جذب جوانان به مساجد همايش مشاوره و چالش‌های نسل جوان انجمن مشاوره ايران 1388
مقايسه مهارت های اجتماعی وپيشرفت تحصيلی دانش آموزان ناشنوای دختر دارای مادر ناشنوا و دانش آموزان ناشنوای دختر دارای مادر شنوا نخستين همايش علمی کودکان استثنايی انجمن علمی کودکان استثنايی ايران 1387
رابطه ابعاد کمال گرايی با خلاقيت در دانش آموزان دبيرستانی شاغل به تحصيل درمدارس استعدادهای درخشان نخستين همايش علمی کودکان استثنايی انجمن علمی کودکان استثنايی ايران 1387
تنيدگی و سلامت روانی در مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی نخستين همايش علمی کودکان استثنايی انجمن علمی کودکان استثنايی ايران 1387
تاثير آموزش مهارت های حرکتی پايه بر هوش بهر کودکان کم توان ذهنی نخستين همايش علمی کودکان استثنايی انجمن علمی کودکان استثنايی ايران 1387
بررسی رابطه ابعاد کمال گرايی با خلاقيت در دانش آموزان دبيرستانی شاغل به تحصيل درمدارس استعدادهای درخشان اولين کنفرانس ملی خلاقيت شناسی و مهندسی و مديريت نوآوری ايران پژوهشکده علوم خلاقيت شناسی ، نوآوری وتريز 1387
تاثير آموزش سفالگری بر کاهش نارسايی در توجه دانش آموزان عقب مانده ذهنی اولين کنگره سراسری هنر درمانی در ايران دانشگاه شهيد بهشتی 1385
توصيه هايی برای بهبود تغذيه دانش آموزان دبستانی همايش تغذيه کودکان دبستانی انجمن علمی تغذيه کودکان ايران 1385
جهانی شدن و آسيب شناسی خانواده همايش خانواده و جهانی شدن وزارت آموزش و پرورش، سازمان مرکزی انجمن اوليا و مربيان. 1384
گزارش مقدماتی تهيه و آماده سازی پرسشنامه دين داری دانشجويان نخستين همايش گفتگوی علم و دين مرکز ملی تحقيقات علوم پزشکی ايران 1384
حقوق کودکان استثنايی و موانع يکپارچه سازی و برابر سازی فرصت ها در ايران حقوق کودکان استثنايی و موانع يکپارچه سازی و برابر سازی فرصت ها در ايران سازمان آموزش و پرورش  استثنايی ايران 1380
يکپارچه سازی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به افراد معلول نخستين کنگرۀ علمی عقب ماندگی ذهنی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی 1376
رفتار شناسی کودکان مبتلا به بی اختياری در نگهداری ادرار اولين سمينار سراسری بررسی علل و پيشگيری از اختلال های روانی و رفتاری در کودکان و نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1371

مقاله های ارائه شده در همایش های بین المللی
Year Place Congeress Title
June 2018 Gjovik, Norway pHealth, 15th International Conference on Wearable, Micro & Nano Technologies for Personalized Health Assistive medication management system for users with visual impairment
June
2013
Milan, Italy 4th International Congress on ADHD Identification of the prenatal maternal stressors associated with attention deficit hyperactivity disorder in children
October
2011
Tehran, Iran 5th International Congress on Child and Adolescent Psychiatry A comparison of attitudes of parents with and without partially sighted children toward the efficacy of educational integrated programs
May
2011
Berlin, Germany 3rd International Congress on ADHD The efficacy of stress coping skills training on parenting stress of mothers of children with ADHD
February
2011
Istanbul, Turkey 3rd World Conferences on Educational Sciences The effect of social stories on reduction of challenging behaviors in autistic children
July
2008
Berlin, Germany XXIX 29th International Congress of Psychology A comparison of social skills of partially hearing impaired students in integrated versus nonintegrated schools
July
2008
Bremen, Germany XIX(19th) International Congress of the International Association for Cross- Cultural Psychology The effect of a group assertiveness training programs on enhancing assertiveness and self-esteem in submissive students
July
2006
Athens, Greece (26th) International Congress of Applied Psychology The effect of painting therapy on reduction of aggressive behavior in mentally retarded children
August
2004
Beijing, China 28th International Congress of Psychology The efficacy of clinical method versus spontaneous recovery method in treatment of children’s stuttering with disfluency
August
2004
Xi’an,China XVII(17th) International Congress on Cross- Cultural Psychology The effect of information and social contact programs on high school students’ attitudes toward mentally retarded students and their educational integration.