نام کتاب نویسنده / مترجم ناشر تلفن ناشر توضیحات
آموزش فراگیر : راهنمای عملی در حمایت از یادگیرندگان با توانایی های گوناگون لورمن، تيم؛ دپلر، جوان و هاروی، ديويد (2005)، ترجمۀ احمد به‌پژوه و عباسعلی حسين‌خانزاده (1402) انتشارات‌ دانشگاه تهران 66953059
66412595
چاپ چهارم، 1402
آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان با آسیب بینایی: از نظریه تا عمل شارون ساکس و کارن وولف (2006) ترجمۀ دکتر احمد به پژوه و دکتر مجتبی مهدوی (1400) نشر دانژه 66476375 1400
انتظارهای‌ كودكان‌ از مادران‌ و پدران‌ چيست‌؟ احمد به پژوه انتشارات پرنيان   چاپ دوم
ازدواج موفق و خانواده سالم، چگونه؟ احمد به پژوه انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ چهارم - 1394
اصول‌ برقراری‌ رابطه‌ انسانی‌ با كودك‌ و نوجوان احمد به پژوه نشر دانژه 66462061
66476375
با تجديد نظر و اضافات- چاپ دوازدهم ، 1400
بازی های رایانه ای، راهنمای پدران و مادران نوواک، جنی و لوی، لويی (2008)، ترجمۀ احمد به‌پژوه و کيوان داوند، (1390) انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 1390
بهبود بخشی مهارت‌های اجتماعی کودکان: ارزيابی و آموزش متسون، جانی و اولنديک، توماس (1988)، ترجمۀ احمد به‌پژوه ، 1384 انتشارات اطلاعات 29993242 1384
جوان‌ و تشكيل‌ خانواده‌ استادان طرح جامع آموزش خانواده انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ شانزدهم، 1389
چالش مشق شب: راهنمای مديران, معلمان, مادران و پدران کوپر، هريس (2001)، ترجمۀ احمد به‌پژوه و فريدۀ نوری، 1400 انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ چهارم، 1400
چهار نوشتار درباره‌ مددكاری‌ اجتماعی‌ احمد به پژوه انتشارات‌ آواي‌ نور 66967355 1377
چه‌ كسی‌، با چه‌ نوع‌ شخصيتی‌، كدام‌ شغل‌ را انتخاب‌ می‌كند؟ به‌پژوه، احمد با همکاری مظلومی، رجبعلی انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ هفتم، 1388
خانواده‏ سنجی: راهبردهای نوين در سنجش خانواده. اسپری، لن (2004)، ترجمۀ احمد به‌پژوه و عباسعلی حسين‌خانزاده ، 1393 انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ دوم، 1393
خانواده‌ و برنامه‌های‌ درسی‌ در پايه‌های‌ اول‌ و دوم‌ دبستان‌ استادان طرح جامع آموزش خانواده انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179  چاپ سوم، 1390
خانواده‌ و فرزندان‌ در دوره‌ پيش‌دبستان‌ استادان طرح جامع آموزش خانواده انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ چهاردهم، 1389
خانواده‌ و فرزندان‌ در دوره‌ ابتدايی‌ استادان طرح جامع آموزش خانواده انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ بیست و چهارم، 1396
خانواده‌ و فرزندان‌ در دوره‌ دبيرستان‌ استادان طرح جامع آموزش خانواده انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ هجدهم، 1396
خانواده و کودکان با نیازهای ویژه احمد به پژوه انتشارات آوای نور 66967355 چاپ پنجم، 1402
خود درمانی گام به گام اختلال کاستی توجه و بيش فعالی: برنامۀ درمانی مبتنی بر رويکرد شناختی-رفتاری (کتاب راهنمای مراجع) استيون سافرن، سوزان اسپريچ، کرول پرلمن و ميخائيل اتو (2017)، ترجمۀ احمد به پژوه و زهرا سيد نوری (1399) نشر دانژه 66476375 و 66462061 1399
خود درمانی گام به گام افسردگی:  کتاب راهنمای درمانگر (به انضمام کتاب شناسی افسردگی) کری ادينگتون، تيموتی استرامن، آنجلا ويث و گرگوری کولدن (2018)، ترجمۀ احمد به پژوه و زهرا سيد نوری (1402) نشر دانژه 66476375 و 66462061 1402
خود درمانی گام به گام افسردگی: چگونه افسردگی خود را مديريت کنيم؟ (کتاب راهنمای مراجع) کری ادينگتون، تيموتی استرامن، آنجلا ويث و گرگوری کولدن (2018)، ترجمۀ احمد به پژوه و زهرا سيد نوری (1399) نشر دانژه 66476375 و 66462061 1399
دانش ‎آموزان با مشکلات عاطفی و رفتاری: راهنمای معلم هووارت، روی و فيشر، پام (2005)، ترجمۀ احمد به‌پژوه و هادی هاشمی رزينی ، 1400 انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ سوم، 1400
درخودماندگی و مشکلات ارتباطی: راهبردهای کاربردی برای اوليا و مربيان فارل، ميخائيل (2012)، ترجمۀ احمد به‌پژوه با همکاری محدثۀ محمودی ، 1402 انتشارات آوای نور 66967355 چاپ چهارم، 1402
راهنمای‌ زندگی‌نامه‌ و نظريه‌های‌ روان‌ شناسان‌ بزرگ‌ نوردبی، ورنون و هال، کالوين (1974)، ترجمۀ احمد به‌پژوه و رمضان دولتی ، 1386 موسسه منادي تربيت 88809787 چاپ دوم، 1386
روش‏هاي مقابله با افسردگي نوجوانان: راهنماي والدين فيتزپاتريک، کرول و شری، جان (2004)، ترجمۀ احمد به‌پژوه و فريدۀ نوری ، 1390 انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 چاپ دوم ، 1390
عقب‌ ماندگی‌ ذهنی‌: تعريف‌، طبقه‌بندی‌و نظام‌های‌ حمايتی‌ (ویرایش نهم) انجمن عقب‌ماندگی ذهنی آمريکا (1992) ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و باقر غباری ، 1380 انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌ 66953059
66412595
1380
عقب‌ ماندگی‌ ذهنی‌: تعريف‌، طبقه‌بندی‌و نظام‌های‌ حمايتی‌ (ویرایش دهم) انجمن عقب‌ماندگی ذهنی آمريکا (2002)، ترجمۀ احمد به‌پژوه و هادی هاشمی ، 1389 انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌ 66953059
66412595
1389
فرهنگ‌ توصيفی كودكان‌ استثنايی‌: روان‌شناسی‌، آموزش‌ و پرورش‌، توانبخشی‌ و علوم‌ وابسته‌ ويليامز، فيليپ (1988) ، ترجمۀ احمد به‌پژوه، حميد عليزاده، فريبا يادگاری و مجيد يوسفی لويه، 1386 انتشارات‌ بعثت‌ 66498465  ویراست دوم، 1386
كمك‌ به ‌رشد گفتار و زبان‌كودكان کم توان ‌ذهنی‌ گوردن، ميخائيل؛ ريان، ديويد و شيلو، تامار (1972)، ترجمۀ احمد به‌پژوه با همکاری رضا خجسته مهر و بهرام روستايی ، 1392 نشر دانژه 66476375  ویراست سوم، 1392
كودكان‌ چگونه‌ رفتار می‌كنند؟ احمد به پژوه انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان 88958179 پوستر آموزشی، 1360
گام‌های‌ نخستين‌ به‌ سوی‌ خواندن‌: راهنمای‌ پدران‌ و مادران‌ موفق شيکدانز، جوديس و همکاران (1987) ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و محمد جعفر کندی ، 1397 انتشارات انجمن اولیا و مربیان 88958179 چاپ چهارم، 1397
مشاوره با والدينِ کودکانِ پرخاشگر منا، روزانه و لندی، سارا (2001)، ترجمه احمد به پژوه، 13879 نشر دانژه 66476375 1389
 
ناتوانی هوشی: تعريف، طبقه بندی و نظام های حمایتی (ویرایش یازدهم) انجمن ناتوانی های هوشی و رشدی آمریکا (2010)، ترجمه احمد به پژوه و مونا دلاوریان (1398) انتشارات‌ دانشگاه تهران 66953059
66412595
چاپ دوم، 1398
         
         
         
         


نام کتاب :آموزش فراگیر : راهنمای عملی در حمایت از یادگیرندگان با توانایی های گوناگون نویسندگان : لورمن، تيم؛ دپلر، جوان و هاروی، ديويد (2005)، ترجمۀ احمد به‌پژوه و عباسعلی حسين‌خانزاده ،(1402)
ناشر : انتشارات‌ دانشگاه تهران (تلفن 66953059 يا 66412595) توضیح : چاپ چهارم، 1402
هدف از رفتن به مدرسه چيست؟ و مدرسه مطلوب کدام است؟
فرايند ياد دادن و ياد گرفتن بهتر چگونه تحقق مي‏يابد؟
دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه يا يادگيرندگان با توانايي‏هاي گوناگون چگونه بايد آموزش ببينند؟
اهميت تعليم و تربيت را به ‏عنوان مهم‏ترين عامل رشد انسان، هيچ‏گاه نمي‏توان در طول تاريخ بشر ناديده گرفت. از اين رو، در دهه‏ هاي اخير در حوزه آموزش و پرورش افراد با نيازهاي ويژه، رويدادهاي فراواني رخ داده، پژوهش‏هاي بي‏شماري صورت گرفته، روش‏ها و راهبردهاي گوناگوني مطرح و افق‏هاي روشني آشکار شده است. در اين ‌راستا، در پاسخ به پرسش‏های مطرح شده، نويسندگان کتاب ارزشمند آموزش فراگير: راهنماي عملي در حمايت از يادگيرندگان با توانايي‏هاي گوناگون، تلاش کرده‏اند با دقت علمي و نگاهي موشکافانه دربارة ابعاد گوناگون آموزش فراگير بحث کرده و به طور عملي و کاربردی معلمان، مديران، کارشناسان و برنامه‏ريزان را هدايت کنند و رهنمودهاي ضروري را ارائه دهند.
اين کتاب شامل دوازده فصل است و عنوان برخی از فصل‌ها عبارتند از: آموزش فراگير چيست؟ کودکان با نيازهای يادگيری گوناگون چه کسانی هستند؟ نگرش و آموزش فراگير، چگونگی برنامه‌ريزی و مديريت يک برنامۀ انفرادی، طراحی آموزش فراگير، سازمان‌دهی کلاس‌های فراگير و بهبود قابليت‌های اجتماعی. همچنين در پايان کتاب، معرفي بيست و سه فرم‏ مفيد در زمينه‌های گوناگون، معرفی منابع مورد استفاده، واژه‏نامة انگليسي به فارسي و فهرست برخی از کتاب‌ها و مقاله‌های مربوط به آموزش فراگير بر جامعيت و مرجعيت اين کتاب نفيس افزوده است.
اميد است اثر حاضر بتواند به عنوان يک کتاب درسي در درس‏هايي، مانند آموزش فراگير، برنامه‏ريزي درسي و آموزش و پرورش کودکان استثنايي در دوره‌های کارشناسي، کارشناسی ارشد و دکتري مورد استفادة استادان، دانشجويان، پژوهشگران، برنامه‏ريزان و معلمان قرار گيرد. در پايان از خوانندگان گرامي متواضعانه درخواست مي‏شود کتاب آموزش فراگير را با دقت مطالعه کنند و راهبردها و توصيه‏های مربوط را به کار برند و با ارائه پيشنهادهاي سازندة خود بر غناي اين کتاب بيفزايند.


نام کتاب :آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان با آسیب بینایی: از نظریه تا عمل نویسندگان : شارون ساکس و کارن وولف (2006) ترجمۀ دکتر احمد به پژوه و دکتر مجتبی مهدوی (1400)
ناشر : نشر دانژه (تلفن 66476375 يا 66462061) توضیح :
خلاصه :

در هزارۀ سوم ميلادی، مهمترین مؤلفۀ مهارتهای زندگی، مهارتهای اجتماعی است؛ زيرا انسان در جمع تربيت میشود و رفتارهای اجتماعی بر تمامی ابعاد زندگی سايه افکنده و بر رشد و سازگاری اجتماعی و سعادت او تأثیر میگذارد. رفتارهای اجتماعیِ ماهرانه، اساس موفقيت انسان را تشکيل میدهد و آموزش و اکتساب آنها به طريق درست، امری اجتنابناپذیر است. در اين راستا، رشد اجتماعی اشخاص، چه بينا و چه نابينا، یک فرایند چالش برانگیز است و کسب مهارتهای اجتماعی به عنوان تأثیرگذارترین عامل بر اجتماعی شدن و سازگاری اجتماعی را هیچگاه نمیتوان از نظر دور داشت. بنابراين، لازم است مهارتهای اجتماعی به شهروندان با آسيب بينايي، مانند ديگر شهروندان بينا، با برنامه ريزی سنجيده آموزش داده شود تا همۀ آحاد جامعه به بالاترين ميزان رشد همه جانبه نايل گردند. بدون ترديد افراد جامعه، چه بينا و چه نابينا، تمام رفتارها را ياد ميگيرند، پس بايد همۀ رفتارها را در مراحل گوناگون زندگي به آنان آموزش داد. ازاینرو، نويسندگان کتاب آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان با آسيب بينايی: از نظريه تا عمل، تلاش کرده اند برای نخستين بار، با نگاهی جامع، به معرفی راهکارها و راهبردهاي آموزش مهارتهای اجتماعی بپردازند. کتاب حاضر در سيزده فصل نوشته و با زبانی شيوا به زبان فارسی ترجمه شده است. در پايان، معرفی سازمانها و انجمنهای علمی در آمريکا و در ايران، معرفی نويسندگان و معرفی برخی از آثار آقای دکتر احمد به پژوه بر جامعيت و مرجعيت اين کتاب نفيس افزوده است. کتاب حاضر، اثری بی نظير است و میتواند به عنوان یک کتاب درسی و کمک درسی در کلیۀ سطوح آموزشی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) توسط استادان، دانشجويان، کارشناسان، پژوهشگران، درمانگران، مشاوران و نيز در دوره های دانش افزاییِ پدران و مادران توسط مدرسان آموزش خانواده مورد استفاده و بهره برداری لازم قرار گیرد.نام کتاب : انتظارهای‌ كودكان‌ از مادران‌ و پدران‌ چيست‌؟‌ - 1382 نویسندگان : به‌پژوه، احمد
ناشر :انتشارات‌ پرنيان. (انتشارات رشد) توضیح : چاپ‌ دوم‌
خلاصه :

نام کتاب : ازدواج موفق و خانواده سالم، چگونه؟ نویسندگان : به‌پژوه، احمد
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اوليا و مربيان ‌(تلفن 88958179) توضیح : چاپ چهارم
خلاصه :نقطۀ آغازين شکل‎گيري نهاد مقدس خانواده، ازدواج است. ازدواج، يک سنت الهي و پاسخي فطري و منطقي به يک نياز است. ازدواج يک خواست طبيعي، زيستي و رواني زن و مرد است که در چارچوب يک قرارداد حقوقي و شرعي صورت مي‏پذيرد. تشکيل خانواده براي هر جوان در سن ازدواج، مرحلۀ اوج فرآيند رشد و تکامل او محسوب می‌شود و يک تصميم پيچيده و سرنوشت‎ساز به شمار مي‎آيد. انديشمندان بر اين باورند که مهم‌ترین واقعه در طول زندگي انسان‏ها، ازدواج و حساس‎ترين و دقيق‎ترين انتخاب هر فرد در گسترۀ زندگي، انتخاب همسر مي‎باشد. خانواده، واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و رعايت تناسب‌ها به هنگام ازدواج و تشکيل خانواده، زمينه‌ساز اصلي رشد و تکامل انسان محسوب می‌شود. در پاسخ به اين نياز، کتاب ازدواج موفق و خانوادۀ سالم، چگونه؟ برای نخستين بار در سال 1387 متولد و تا کنون چهار بار چاپ شده است و خوشبختانه در اين مدت توانسته جای خود را به عنوان يک کتاب راهنما و کاربردی در ميان جوانان در آستانۀ ازدواج و خانواده‌ها و کارشناسان باز کند. اين اثر،‌ بر اساس‌ چهل‌ سال‌ تجربة‌ مفيد نويسنده در زمينۀ‌ آموزش‌ خانواده‌ها و مشاوره‌ با آنان‌ به‌ زباني‌ ساده‌ و كاربردي‌ نوشته‌ شده‌ و راهنماي‌ عملي‌ براي‌ خانواده‌ها‌ به‌ شمار مي‌رود و آنان را ياری می‌کند تا در جهت تحقق خانواده‌ای سالم بکوشند. اين کتاب، در هشت فصل به شرح زير نوشته شده است: فصل اول: عوامل موثر در ازدواج موفق: پيش از ازدواج فصل دوم: اصول موفقيت در ازدواج فصل سوم: آسيب‌شناسی خانواده فصل چهارم: آسيب‌شناسی خانواده در عصر جهانی شدن فصل پنجم: توصيه‌هايی برای پيشگيری از بروز ستيزه‌های خانوادگی فصل ششم: خانوادۀ سالم و جذب فرزندان به نماز فصل هفتم: خانوادۀ سالم و مديريت زمان فصل هشتم: خانوادۀ سالم و فرهنگ کتاب‌خوانینام کتاب : اصول‌ برقراری‌ رابطه‌ انسانی‌ با كودك‌ و نوجوان‌ - 1386 نویسندگان : احمد به پژوه
ناشر :نهضت پويا. (انتشارات رشد) توضیح : چاپ‌ دوازدهم

هر پدری و هر مادری دوست دارد و بلکه آرزومند است که فرزند يا فرزندانی سالم و صالح داشته باشد و با آنان رابطه‌ای گرم و صميمی برقرار کند. کتاب اصول برقراری رابطۀ انسانی با کودک و نوجوان در پاسخ به همين نياز برای نخستين بار در سال 1375 متولد شد و تا کنون دوازده بار چاپ و در حدود چهل هزار شمارگان منتشر شده است و خوشبختانه در اين مدت توانسته جای خود را به عنوان يک کتاب راهنما و کاربردی در ميان خانواده‌ها و کارشناسان باز کند.
دربارۀ اهميت و ضرورت برقراری رابطۀ موثر با فرزندان بايد گفت که برقراری رابطه با فرزندان، کليد موفقيت مادران، پدران، معلمان و مديران و کليد نفوذ و تأثیرگذاری بر ديگران است. اين اثر،‌ بر اساس‌ چهل‌ سال‌ تجربة‌ مفيد نويسنده در زمينۀ‌ آموزش‌ خانواده‌ها و مشاوره‌ با آنان‌ به‌ زباني‌ ساده‌ و كاربردي‌ نوشته‌ شده‌ و راهنماي‌ عملي‌ براي‌ مادران، پدران، معلمان‌ و مربيان‌ به‌ شمار مي‌رود. کتاب حاضر، خواننده را ياری می‌کند تا در مسير ايجاد و تداوم رابطه‌اي‌ مطلوب‌ و اثربخش‌ با کودکان و نوجوانان گام بردارد و در جهت تحقق خانواده‌ای سالم بکوشد.
شايان ذکر است که هشت پيوست اين کتاب، تحت عنوان: پرسشنامۀ خود ارزيابی، انسان کيست و چيست؟ منشور تربيتی کودکان چگونه رفتار می‌کنند؟ اختلاف کردن در شکل پيل، مدرسۀ حيوانات، مدرسۀ من، چگونه مدرسه‌ای است؟ رهنمودهای مهم برای برنامه‌ريزان و مدرسان آموزش خانواده (پرسشنامۀ نيازسنجی) و کتاب‌شناسی روان‌شناسی کودک و نوجوان بر جامعيت و مرجعيت اين کتاب نفيس افزوده است.

برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد

نام کتاب : بازیهای رایانه ای ، راهنمای پدران و مادران نویسندگان : نوواک، جنی و لوی، لويی
، ترجمۀ احمد به‌پژوه و کيوان داوند
ناشر : انتشارات انجمن اوليا و مربيان ‌(تلفن 88958179) توضیح :
خلاصه : آيا تا کنون با فرزند يا فرزندان خود به انجام بازیهای رايانه ای پرداخته ايد؟ آيا دربارۀ تأثیر و پیامدهای بازیهای رايانهای، مطلبی شنیده يا کتابی خوانده ايد؟ آيا شما هم مانند برخی از والدين، نگران صرف زمان زياد برای انجام بازیهای رايانه ای توسط فرزندتان هستید؟ اهمیت تعلیم و تربیت را به عنوان مهمترين عامل رشد انسان، هیچگاه نمیتوان در طول تاريخ بشر ناديده گرفت. ازاينرو، در دهه های اخیر در حوزۀ آموزش وپرورش، رويدادهای فراوانی رخ داده، پژوهشهای بیشماری صورت گرفته، روشها و راهبردهای گوناگونی مطرح و افقهای روشنی آشکار شده است. در اين راستا، بازیهای رايانه ای در عصر حاضر به عنوان يک وسیله و رسانۀ بسیار نافذ و تأثیرگذار جايگاه خاصی را در میان کودکان، نوجوانان و همۀ اقشار جامعه به خود اختصاص داده است و هم اکنون میلیونها نفر به طور فردی، گروهی و دسته جمعی به اينگونه بازیها پرداخته و اشتغال دارند. در پاسخ به پرسشهای مطرح شده، نويسندگان کتاب ارزشمند بازیهای رایانه ای: راهنمای پدران و مادران، تلاش کرده اند با دقت علمی و نگاهی موشکافانه دربارۀ بازیهای رايانه ای بحث کرده و به طور کاربردی به درک و شناخت شما از بازیهای رايانه ای کمک کنند و پل ارتباطی بین شما و فرزندتان باشد و رهنمودهای ضروری را در اختیار شما قرار دهند. اين کتاب شامل هشت فصل است و عنوان برخی از فصل ها عبارتاند از: تولد بازیهای رايانه ای، انواع بازیهای رايانهای، بازیهای اجتماعی، انجام بازی با هدف يادگیری، سازندگان بازی و بازی برای کار. در پايان، معرفی چند منبع مفید و واژه نامۀ انگلیسی به فارسی بر جامعیت و مرجعیت اين کتاب نفیس افزوده است. امید است اين کتاب بتواند به عنوان يک کتاب راهنما مورد استفادۀ کارشناسان، دانشجويان، پژوهشگران، برنامهريزان، معلمان و پدران و مادران قرار گیرد. در پايان از خوانندگان گرامی متواضعانه درخواست میشود کتاب بازیهای رایانه ای را با دقت مطالعه کنند و راهبردها و توصیه های مربوط را به کار برند و با ارائه پیشنهادهای سازندۀ خود بر غنای اين کتاب بیفزايند برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد

نام کتاب : بهبود بخشی مهارت‌های اجتماعی کودکان: ارزيابی و آموزش‌ - 1384 نویسندگان : متسون، جانی و
اولنديک، توماس ، ترجمۀ احمد به‌پژوه
ناشر :انتشارات اطلاعات‌ (تلفن 29993242) توضیح :
خلاصه :

نام کتاب : جوان‌ و تشكيل‌ خانواده‌ - 1389 نویسندگان : استادان طرح جامع آموزش خانواده
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ (فصل‌ سوم‌: آسيب‌شناسی‌ ازدواج‌ و خانواده‌: نكاتي‌ چند درباره‌ شناسايی‌، علت‌يابی‌ و راه‌يابی‌ مسايل‌ زناشويی‌) (تلفن 88958179) توضیح : چاپ‌ شانزدهم
خلاصه :


نام کتاب : چالش مشق شب: راهنمای مديران, معلمان, مادران و پدران - 1387 نویسندگان : کوپر، هريس ، ترجمۀ احمد
به‌پژوه و فريدۀ نوری
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ (تلفن 88958179) توضیح : چاپ‌ دوم
خلاصه : مشق شب همواره يکی از مناقشه برانگيزترين مسايل ميان مدارس و خانواده‌ها بوده و هر مادر و پدری که فرزند مدرسه‌رو دارد، ناگزير در فرایند تحصیل فرزندشان با چالش مشق شب و تکليف درسی روبه‌رو شده است. از سوی دیگر هر فردی در دوران تحصیل خود مشق‌هایی را نوشته و تکالیف درسی را در درس‌های گوناگون بـه شکل‌های مختلف انجام داده است. بدیهی است برخی از دانش‌آموزان با اشک و گـریـه و بـرخـی از آنـان بدون اشک و گریه مشق‌های خـود را می‌نویسند. البته نـاگفته نمانـد گـاهی هم سر مسئله مشق شب، اشک پدران و مادران هم درآمده است! سؤال مهم اين است که هدف از انجام تمرين، مشق و تکليف درسي چيست؟ پژوهش‌ها نشان می‌دهد که از نظر قـدمت تـاريخي، تمرين و مشق با آموزش و يادگيري توأم بوده است. لذا مشق شب، ضرب‏المثل قديمي "کار نیکو کردن از پُر کردن است" را به ذهن تداعی می‌کند. ايـن ضرب‏المثل بيانگر اين حقيقت است که براي يادگيري معنادار و داشتن عملکردي درست، ممارست و تمرين يک ضرورت است. اما آيا واقعاً نيکو انجام دادن هر کاری، حـاصل پر کردن آن کار است؟! آيا يادگيري و پيشرفت، تابعي از تکرار است؟! آيا تمرین‌ها و تکاليف تکراري، کسل‌کننده و زيان‌بخش نيستند؟ براي پاسخ‏گويي به اين‏گونه سؤال‌ها لازم است کتاب چالش مشق شب را مطالعه فرماييد. در کتاب چالش مشق شب، نويسنده تلاش کرده است با نگاهي جـامـع و ژرف بــه مسئلۀ مشق شب بپردازد و اميد است با مطالعۀ آن بتوانيد نگاهي واقع‌بينانه و ژرف‏نگر نسبت به مشق شب و تکاليف درسي به دست آوريد و مشق شب به يک تجربۀ يادگيري مفيد و با معنا در فرايند تعليم و تربيت مبدل شود و در نتيجه، موجبات تحولات فکري و تغييرات حرکت آفرين در نظام آموزش و پرورش ايران گردد. اين کتاب شامل هفت فصل است که با افزودن انواع تکليف و تمرين و نيز شرايط و ویژگی‌های تمرين و مشق در پيش‌گفتار و انضمام ویژگی‌های مشق شب از نظر معلمان ابتدايی و دل‌گفته‌های يک دانش‌آموز ابتدايی توسط آقای دکتر به‌پژوه بر جامعيت و مرجعيت اين کتاب ارزشمند اضافه شده است.


نام کتاب : چهار نوشتار درباره‌ مددكاری‌ اجتماعی - 1377 نویسندگان : به‌پژوه، احمد
ناشر :‌انتشارات‌ آوای‌ نور (انتشارات رشد) (تلفن 66967355) توضیح :
خلاصه :


نام کتاب : چه‌ كسی‌، با چه‌ نوع‌ شخصيتی‌، كدام‌ شغل‌ را انتخاب‌ می‌كند؟ ‌ - 1387 نویسندگان : به‌پژوه، احمد
با همکاری مظلومی، رجبعلی
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان (تلفن 88958179)‌ توضیح : چاپ‌ ششم
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد


نام کتاب : خانواده‏ سنجی: راهبردهای نوين در سنجش خانواده - 1388 نویسندگان : اسپری، لن ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و عباسعلی حسين‌خانزاده
ناشر :انتشارات انجمن اوليا و مربيان (تلفن 88958179) توضیح :
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد.


نام کتاب : خانواده‌ و برنامه‌های‌ درسی‌ در پايه‌های‌ اول‌ و دوم‌ دبستان‌‌ - 1387 نویسندگان : استادان طرح جامع
آموزش خانواده
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ (فصل‌ اول‌: كودك‌ خود را بشناسيم‌) (تلفن 88958179)‌ توضیح : چاپ‌ دوم
خلاصه :


نام کتاب : خانواده‌ و فرزندان‌ در دوره‌ پيش‌دبستان‌ - 1389 نویسندگان : استادان طرح جامع
آموزش خانواده
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ (فصل‌ هشتم‌: آسيب‌شناسی‌ خانواده‌ و پيشگيري‌ از ستيزه‌های‌ خانوادگی‌) (تلفن 88958179) توضیح : چاپ‌ چهاردهم‌
خلاصه :


نام کتاب : خانواده‌ و فرزندان‌ در دوره‌ ابتدايی‌ - 1389 نویسندگان : استادان طرح جامع
آموزش خانواده
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ (فصل‌ دهم‌: فرزندان‌ و ناتوانی‌های‌ يادگيری‌) (تلفن 88958179) توضیح : چاپ‌ بيست و سوم
خلاصه :

نام کتاب : خانواده‌ و فرزندان‌ در دوره‌ دبيرستان‌ - 1389 نویسندگان : استادان طرح جامع
آموزش خانواده
ناشر :انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌. (فصل‌ دوم‌: اصول‌ برقراری‌ رابطه‌ انسانی‌ با فرزندان‌ در دوره‌ دبيرستان‌) (تلفن 88958179) توضیح : چاپ‌ هفدهم‌
خلاصه :


نام کتاب : خانواده و کودکان با نیاز ویژه نویسندگان : به‌پژوه، احمد
ناشر : آوای نور (تلفن 66967355) توضیح : چاپ دوم
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد


نام کتاب :خود درمانی گام به گام اختلال کاستی توجه و بيش فعالی: برنامۀ درمانی مبتنی بر رويکرد شناختی-رفتاری (کتاب راهنمای مراجع)) نویسندگان : استيون سافرن، سوزان اسپريچ، کرول پرلمن و ميخائيل اتو (2017)، ترجمۀ احمد به پژوه و زهرا سيد نوری (1399)
ناشر : نشر دانژه (تلفن 66476375 يا 66462061) توضیح :
خلاصه :

از اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی به عنوان شایع‌ترین اختلال دوران کودکی یاد می‌شود که امکان دارد تا نوجوانی، جوانی و بزرگ‌سالی هم ادامه یابد. حدود 26 در صد بزرگ‌سالان، به این اختلال مبتلا هستند و به‌طورمعمول شيوع آن در مردان بیشتر از زنان است. اکثر افرادی که با این اختلال دست و پنجه نرم می‌کنند، اظهار می‌دارند که مشکلاتی در توجه، تمرکز، مديريت زمان، برنامه‌ريزی و سامان‌دهی را تجربه ‌کرده‌اند.
در سال‌های اخیر، برای درمان این اختلال، بيشتر از روش‌ دارودرمانی استفاده‌ شده است که نمی‌توان اثرات جانبی اين روش، مانند کاهش اشتها، ايجاد بی‌خوابی، سردرد و افزايش فشار خون و ضربان قلب را ناديده گرفت. از اين رو، در کتاب ارزشمند خود درمانی گام به گام اختلال کاستی توجه و بيش‌فعالی: برنامۀ درمانی مبتنی بر رويکرد شناختی-رفتاری، ترکیب دارودرمانی با شناخت درمانی با استفاده از ده کاربرگ مبتنی بر رويکرد شناختی-رفتاری به عنوان يک روش جديد، با زباني ساده و کاربردی توصيه شده است. برنامۀ درمانی ارائه شده در اين کتاب که در چهارده فصل نوشته شده است، به خوبی به افراد مبتلا به اين اختلال کمک می‌کند تا از عهدة رويارويي با اختلال خود برآيند و آن را مديريت کنند.
شايان ذکر است که در پايان کتاب، با افزودن پيوست‌های مقياس خودگزارشگری اختلال کاستی توجه و بيش‌فعالی، کتاب‌شناسی اختلال کاستی توجه و بيش‌فعالی و فهرست کتاب‌ها و مقاله‌های آقای دکتر به‌پژوه در ارتباط با اين اختلال، بر جامعيت و مرجعيت اين کتاب نفيس افزوده شده است. برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيدنام کتاب :خود درمانی گام به گام افسردگی: راهنمای درمانگر (به انضمام کتاب شناسی افسردگی) نویسندگان : کری ادينگتون، تيموتی استرامن، آنجلا ويث و گرگوری کولدن (2018)، ترجمۀ احمد به پژوه و زهرا سيد نوری (1402)
ناشر : نشر دانژه (تلفن 66476375 يا 66462061) توضیح : با تجديد نظر و اضافات-چاپ‌ دهم)
خلاصه : معرفی کتاب خوددرمانی گام به گام افسردگی: (راهنمای درمانگر )به انضمام کتابشناسی گزینشی افسردگی تألیف: کری ادینگتون، تیموتی استرامن، آنجال ویت و گریگوری کولدن )2018( ترجمۀ: دکتر احمد به پژوه و دکتر سیده زهرا سید نوری )2018( ناشر: تهران، نشر دانژه )تلفن 77267466( در هزارۀ سوم ميالدی، افسردگی، نوعي اختالل رواني رايج است که از آن به عنوان سرماخوردگی روانی ياد ميشود و تخمين زده شده است که بيش از سيصد ميليون نفر در گروههای سني گوناگون از آن رنج ميبرند. ازاينرو، در طول تاريخ برای درمان و مقابله با افسردگي، روشهای گوناگوني، مانند دارودرماني، رفتاردرماني، خانوادهدرماني و نظاير آن مورداستفاده قرارگرفته است که هرکدام تأثير قابلتوجهي را در بردارد؛ امّا در ميان اين روشها، درمان خودنظاممندی بهعنوان يک روش شناخت درماني، از اهميت خاصي برخوردار است. اکنون پس از انتشار موفقيتآميز کتاب خوددرمانی گام به گام افسردگی: راهنمای مراجع، در کتاب خوددرمانی گام به گام افسردگی: راهنمای درمانگر سعي شده است ضمن شناسايي نشانهها و علتهای افسردگي، جزئيات روش درماني خودنظاممندی که مبتني است بر شناخت درماني، معرفي و به درمانگران توصيه شود چه کارهايي را انجام دهند و از انجام چه کارهايي پرهيز نمايند تا فرايند درمان با موفقيت بيشتری پيش رود و مراجع مسير طبيعي زندگي خود را به نيکي طي کند. يکي از شرايط موفقيت درمان افسردگي اين است که درمانگر آگاهانه و عالمانه با مطالعۀ کتاب خوددرمانی گام به گام افسردگی: راهنمای مراجع و کتاب خوددرمانی گام به گام افسردگی: راهنمای درمانگر به درمان بپردازد و از حاد شدن موقعيت و بروز مشکالت جدی و تبعات آن پيشگيری کند. در اين کتاب، به درمانگر، روانپزشک، روانشناس يا مشاور متخصص، آموزش داده ميشود تا مراجع را گام به گام به سوی بهبودی هدايت کند تا او در مسير سالمت قرار گيرد. در ضمن در پايان کتاب، کتابشناسی گزینشی افسردگی، بر جامعيت اين کتاب افزوده است . برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد

نام کتاب :خود درمانی گام به گام افسردگی: چگونه افسردگی خود را مديريت کنيم؟ (کتاب راهنمای مراجع) نویسندگان : کری ادينگتون، تيموتی استرامن، آنجلا ويث و گرگوری کولدن (2018)، ترجمۀ احمد به پژوه و زهرا سيد نوری (1399)
ناشر : نشر دانژه (تلفن 66476375 يا 66462061) توضیح : با تجديد نظر و اضافات-چاپ‌ دهم)
خلاصه :

در هزارۀ سوم ميلادی، افسردگي، نوعي اختلال رواني رايج است که از آن به عنوان سرماخوردگی رواني ياد می‌شود و تخمين زده شده است که بيش از سيصد ميليون نفر در گروه‌های سنی گوناگون از آن رنج می‌برند. اکثر اشخاصِ افسرده با نشانه‏هاي افسردگی، مانند احساس غم و غصه، پرخاشگري، احساس خستگی و پوچي، وجود افکار منفی و ناتواني در کسب شادي و لذّت از زندگي آشنا هستند.
در سال‌های اخير، براي درمان افسردگي، روش‌هاي گوناگوني مطرح شده که هرکدام تأثیر قابل‌توجهی را در بر داشته است، امّا در ميان اين روش‌ها، ‌درمان خودنظام‌مندی به عنوان يک روش درمانی نوين غيردارويی، از اهميت خاصي برخوردار است. کتاب خوددرمانی گام به گامِ افسردگی و بيست‌وهشت کاربرگ آن که مبتنی بر روش درمان خودنظام‌مندی است، به عنوان يک روش جديد، با زباني ساده و دقيق، رهنمودهاي مفيدي را در اختيار افراد افسرده، قرار داده و به آنان کمک می‌کند تا با راهنمايی درمانگرشان به خوبی از عهدة رويارويي با افسردگي خود برآيند و سلامت روانی و نشاط خود را باز يابند.
امید است مطالعۀ اين کتاب برای هر فردی که از افسردگی رنج می‌برد و درمانگران، مشاوران، پدران، مادران و همسران موثر و سودمند واقع شود. برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيدنام کتاب : دانش ‎آموزان با مشکلات عاطفی و رفتاری: راهنمای معلم - 1388 نویسندگان : هووارت، روی و فيشر، پام ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و هادی هاشمی رزينی
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ (تلفن 88958179) توضیح : چاپ‌ دوم
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد.


نام کتاب :درخودماندگی و مشکلات ارتباطی: راهبردهای کاربردی برای اوليا و مربيان نویسندگان :فارل، ميخائيل ، ترجمۀ احمد به‌پژوه با همکاری محدثۀ محمودی
ناشر :انتشارات آوای نور (تلفن 66967355) توضیح : چاپ دوم
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد


نام کتاب : راهنمای‌ زندگی‌نامه‌ و نظريه‌های‌ روان‌ شناسان‌ بزرگ‌ - 1386 نویسندگان : نوردبی، ورنون و هال، کالوين ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و رمضان دولتی
ناشر :موسسه منادی تربيت‌ (88809787) توضیح : چاپ‌ دوم‌
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد


نام کتاب : روش‏های مقابله با افسردگی نوجوانان: راهنمای والدين‌ - 1387 نویسندگان : فيتزپاتريک، کرول و شری، جان ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و فريدۀ نوری
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ (تلفن 88958179) توضیح : چاپ‌ چهاردهم‌
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد


نام کتاب : عقب‌ ماندگی‌ ذهنی‌: تعريف‌، طبقه‌بندی‌و نظام‌های‌ حمايتی‌ - 1389 نویسندگان : انجمن عقب‌ماندگی ذهنی آمريکا ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و هادی هاشمی
ناشر : انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌ (تلفن 66953059 و 66412595) توضیح : چاپ‌ و ویرایش دهم
خلاصه :


نام کتاب : عقب‌ماندگی‌ ذهنی‌: تعريف‌، طبقه‌بندی‌ و نظام‌های‌ حمايتی‌ - 1380 نویسندگان : انجمن عقب‌ماندگی ذهنی آمريکا ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و باقر غباری
ناشر :انتشارات‌ دانشگاه تهران (تلفن 66953059 و 66412595) توضیح : ویرایش‌ نهم‌
خلاصه :


نام کتاب : فرهنگ‌ توصيفی كودكان‌ استثنايی‌: روان‌شناسی‌، آموزش‌ و پرورش‌، توانبخشی‌ و علوم‌ وابسته‌ - 1386 نویسندگان : ويليامز، فيليپ ، ترجمۀ احمد به‌پژوه، حميد عليزاده، فريبا يادگاری و مجيد يوسفی لويه
ناشر :انتشارات‌ بعثت‌ (انتشارات رشد) (تلفن 66498465) توضیح : ویراست دوم
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد


نام کتاب : كمك‌به‌رشد گفتار و زبان‌كودكان کم توان ‌ذهنی‌ - 1387 نویسندگان : گوردن، ميخائيل؛ ريان، ديويد و شيلو، تامار ، احمد به‌پژوه با همکاری رضا خجسته مهر و بهرام روستايی
ناشر :نشردانژه (انتشارات رشد) (تلفن 88846148) توضیح : ویراست سوم
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد


نام کتاب : كودكان‌ چگونه‌ رفتار می‌كنند؟‌ - 1360 نویسندگان : به‌پژوه، احمد
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان‌ (تلفن 88958179) توضیح : پوستر‌ آموزشی
خلاصه : پوستر آموزشی  


نام کتاب : گام‌های‌ نخستين‌ به‌ سوی‌ خواندن‌: راهنمای‌ پدران‌ و مادران‌ موفق - 1387 نویسندگان : شيکدانز، جوديس و همکاران ، ترجمۀ احمد به‌پژوه و محمد جعفر کندی
ناشر : انتشارات‌ انجمن‌ اولياء و مربيان (تلفن 88958179) توضیح : چاپ‌ سوم
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيدنام کتاب : مشاوره با والدينِ کودکانِ پرخاشگر - 1389 نویسندگان : منا، روزانه و لندی، سارا ،
ترجمۀ احمد به‌پژوه
ناشر : نشردانژه (انتشارات رشد) (تلفن 88846148) توضیح :
خلاصه :نام کتاب :ناتوانی هوشی- تعریف طبقه بندی و نظام های حمایتی انجمن ناتوانی های هوشی و رشدی آمریکا-
ترجمه : احمد به‌پژوه و مونا دلاوریان
ناشر :انتشارات‌ دانشگاه تهران توضیح : چاپ دوم

ناتوانی هوشی چيست؟ افراد با ناتوانی هوشی چه کساني هستند؟ چگونه مي‏توان اين افراد را شناسايي کرد؟ اين افراد چه ويژگي‏ هايي دارند؟ و به چه نوع خدمات و حمايت‏ هايي نيازمند هستند؟

در طول تاريخ، پديده عقب‏ ماندگي ذهني يا ناتوانی هوشی همواره در همۀ جوامع وجود داشته و از ابعاد گوناگون نگريسته شده است. از اين رو، تلاش شده است در کتاب ناتوانی هوشی: تعريف، طبقه‏ بنديی و نظام‏ های حمايتی به اين قبيل پرسش‌ها پاسخ داده شود. اين کتاب حاصل چندين سال تلاش و پژوهش گروهي از متخصصان در حوزه ناتواني هوشی است که در پانزده فصل نوشته شده و با دقت علمی به فارسی ترجمه شده است.

اميد است کتاب ناتواني هوشي: تعريف، طبقه‏ بندی و نظام‏ هاي حمايتی (ويرايش يازدهم) به عنوان راهنماي جامع و يک کتاب درسي مرجع و بنيادی، در کليه سطوح آموزش عالي، توسط استادان گرامي، دانشجويان عزيز و کارشناسان محترم مورد استفاده نظري و عملي قرار گيرد .

برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيدنام کتاب :خانواده و فرزندان در دورۀ ابتدايی استادان طرح جامع آموزش خانواده
ناشر :انتشارات‌ انجمن اولیا و مربیان توضیح : چاپ 22
خلاصه : برای کسب اطلاعات بيشتر روی تصوير جلد کتاب کليک کنيد