• جلسۀ نقد و بررسی کتاب آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان با آسيب بينايي

  • کارگاه آموزشی روان‏شناسی دانشجویان و اصول برقراری رابطه با آنان
  • کارگاه آموزشی توانمند سازی دختران دانش‏ آموز
  • کارگاه آموزشی طراحی تجربه‏ های یادگیری (این کارگاه بیش از هفده بار در مراکز مختلف دانشگاهی و علمی برگزار گردیده)