• کارگاه آموزشی روان‏شناسی دانشجویان و اصول برقراری رابطه با آنان
  • کارگاه آموزشی توانمند سازی دختران دانش‏آموز
  • کارگاه آموزشی طراحی تجربه‏های یادگیری (این کارگاه بیش از هفده بار در مراکز مختلف دانشگاهی و علمی برگزار گردیده)